Sabtu, 23 Mei 2009

PERBEZAAN TIGA ARTIKEL KAJIAN TINDAKAN

PERBANDINGAN ARTIKEL

ARTIKEL

Atikel yang digunakan untuk dibuat perbandingan iaitu:

1. Kajian Tindakan
(Action Research)
Oleh Eileen Ferrence

2. Bagaimana Untuk Menjalankan Kajian Tindakan Di Dalam Bilik Darjah Sendiri
(How To Do Action Research In Your Classroom)
Oleh Frances Rust dan Christopher Clark

3. Mengajar Kajian Tindakan Atas Sesawang (Web)
(Teaching Action Research on the Web)
Oleh Ian Hughes

SAMPEL

Sampel kajian tindakan yang digunakan dalam artikel yang ketiga-tiga artikel yang dikaji seperti berikut:

1. Dalam artikel Kajian Tindakan menggunakan sample yang terdiri daripada pelajar pra-sekolah hingga tahap empat yang terletak di tengah bandar yang mempunyai seramai 530 orang pelajar.

2. Dalam artikal kedua, sampel yang digunakan dalam kajian tindakan adalah pelajar sekolah.

3. Dalam kajian ketiga, sampel kajian yang digunakan adalah pelajar dan staf universiti yang dijalankan pada setiap tahun iaitu 1994 hingga 2000. Kajian yang dijalankan sebelum tahun akademik bermula dalam bulan Februari di Australia. Kajian Tindakan ini adalah kajian jangka panjang yang dijalankan.

LOKASI (SETTING)

1. Kajian tindakan yang dijalankan dalam artikel satu adalah di dalam bilik darjah di sekolah untuk mengatasi masalah pelajar yang tidak dapat menguasai bahasa Inggeris.

2. Artikel kedua menerangkan lokasi yang digunakan untuk menjalankan dalam kajian tindakan adalah di dalam bilik darjah.

3. Artikel yang ketiga, lokasi yang dijalankan adalah di universiti dengan menggunakan web internet komputer.

PROSEDUR


1. Artikel 1 menggunakan prosedur seperti berikut iaitu:

Mengenal pasti masalah yang berlaku
Mengumpulkan dan mengorganisasikan data
Pentafsiran data
Tindakan berasaskan data
Refleksi

2. Artikel ke-2
menggunakan prosedur seperti berikut:

Membuat persetujuan – dipanggil inkuiri
Reka bentuk kajian – soalan dan jawapan
Memahami pengalaman – data dan analisis
Permulaan semula – baru dan soalan lebih baik
Memperbaiki latihan – pengajaran daripada pengalaman

3. Artikel ke-3 menggunakan prosedur iaitu:

Kertas cadangan untuk projek pengajaran
Refleksi, perbincangan serta email komunikasi dan virtual atau bersemuka tentang set pengajaran
Menggunakan empat kitaran atau fasa iaitu merancang, tindakan, gambaran dan pemerhatian.
Reka bentuk untuk terbitan elektronik
Menulis dan menghantar laporan kajian tindakan


PENGUMPULAN DATA


Dalam artikel satu menggunakan teknik pengumpulan data seperti temu duga, dairi, portfolio, nota lapangan, gambar, perakam suara, soal selidik, jurnal, survei dan sampel dari projek pelajar.

Artikel kedua menggunakan kaedah pengumpulan data melalui soal selidik , pemerhatian, survei, sampel kerja pelajar, lukisan, gambar, temu bual, jurnal, peta bilik darjah dan rekod anekdot.

Pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ketiga adalah dengan menggunakan pemerhatian, menggunakan web internet komputer, soalan dan kajian perpustakaan.

ANALISIS DATA


Analisis yang digunakan dalam artikel pertama ialah menggunakan soalan yang diperoleh daripada data kelas, data individu dan kumpulan. Data yang dapat dijumlahkan dan boleh dianalisis tanpa menggunakan statistik atau bantuan teknikal. Data seperti pendapat atau senarai semak boleh digunakan dalam jadual.

Dalam artikel kedua, analisis data dipamerkan dengan menggunakan carta, graf dan jadual untuk memberi gambaran tentang data yang dikumpulkan bagi memudahkan untuk mendapatkan maklumat.

Analisis dalam artikal ketiga adalah dengan menggunakan peratusan dan mempamerkan dalam bentuk jadual untuk melihat keputusan yang diperoleh sepanjang menjalankan kajian tindakan.


PENILAIAN PERBEZAAN ARTIKEL


Artikel yang dikaji amat sesuai untuk dibaca kerana banyak memberi input bermanfaat dan berguna yang berkaitan dengan kajian tindakan kepada pembaca dengan menggunakan berbagai pendekatan bagi menjalankan kajian tindakan.
Ketiga-tiga artikel ini menggunakan prosedur yang berbeza untuk menjalankan kajian tindakan dan memberi idea serta pengetahuan kepada pembaca dan amat sesuai digunakan dalam kajian tindakan.
Teknik pengumpulan dan analisis data terdapat ketiga-tiga artikel dapat memberi idea kepada pembaca yang hendak menjalankan kajian tindakan yang lebih baik dan berkesan.
Penulis ketiga-tiga artikel ini memberi pendapat dan contoh yang boleh menjadi panduan kepada pembaca untuk menjalankan kajian tindakan dengan lebih berkesan.
Pengkaji kajian tindakan disarankan agar lebih banyak membaca artikel agar dapat menambahkan lagi pengetahuan untuk menjalankan kajian tindakan pada masa hadapan. Satu guru satu kajian tindakan.

Rabu, 13 Mei 2009

NOTA KULIAH DR. SITI FATIMAH ( MINGGU 4)

PEMBELAJARAN KULIAH MINGGU 4
 1. Kajian Kepustakaan.
 2. Membanding Beza.
 3. Analisis.
 4. Menilai.
 5. Membuat Kesimpulan.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kajian Kepustakaan

1. Pengertian Kajian Pustaka.

- Kajian pustakaan adalah satu proses umum yang dilakukan didalam satu penyelidikan demi mencari penemuan satu teori.

2. Mengenal Kepustakaan.

- Menurut Consuelo G. Sevilla, dkk ( 1993 :31 )

 • Menyediakan kerangka konsepsi atau kerangka teori untuk penelitian yang direncanakan.
 • Menyediakan informasi tentang penelitian yang sudah dilakukan yang berkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
 • Membangkitkan kepercayaan diri.
 • Memberikan informasi tentang metode penelitian, populasi dan contoh instrumen pengumpulan data dan analisa statistik yang digunakan oleh penelitian sebelumnya.
 • Menyediakan kajian dan kesimpulan penyelidikan tersebut, sebelum dikaitkan dengan penemuan dan kesimpulan peneliti.
- Menurut Donald Ary, dkk ( 1982 : 96 )
 • Pengetahuan tentang penelitian terdahulu yang relaven, memungkinkan peneliti dalam menetapkan batas-batas hasil penyelidikanya.
 • Pemahaman teori dalam suatu bidang membolehkan hasil penyelidikan menentukan permasalahan dalam perspektif yang tepat.
Tujuan Kajian Pustaka

- Tujuan utama : untuk membantu penelitian mengembangkan pengertian serta wawasan yang mendalam tentang hal-hal yang telah dilakukan serta kecenderungan yang terhasil.

- Tujuan khusus ( Ardhana, 1987 :82 )
 • Membantu menyelesaikan masalah penyelidikan.
 • Mencari pendekatan terkini.
 • Menghindari pendekatan yang lama ( STERIL).
 • Mempunyai wawasan terhadap metode.
 • Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
 • Pengambilan contoh yang terkini.
1) SUMBER KEPUSTAKAAN

- Kepustakaan konseptual
 • Artikel-artikel
 • Buku-buku
- Penelitian Perpustakaan
 • Laporan penyelidikan yang telah diterbitkan.
2) STRATEGI KAJIAN PERPUSTAKAAN

- Langkah-langkah pelaksanaan kajian perpustakaan ( Ardhana, 1987 :84 )
 • Membuat daftar kata kunci.
 • Melakukan pemeriksaan terhadap sumber yang lepas.
 • Membuat catatan.
- Judul buku, majalah atau pelbagai sumber yang lengkap dengan nama pengarang/penulis, penerbit dan tahun dikeluarkan.
- Topik atau masalah yang dikaji atau dibahas.
- Subjek dan lokasi serta hasil pembukuan penyelidikan dilakukan.
- Hasil karya serta perkara yang dibahaskan.
- Implikasi.
- Komentar.

Sumber Rujukan : http://www.scribd.com/doc/6611023/04-Kajian-Pustaka

MEMBANDING BEZA

Perincian Isi Kandungan


1 Definisi

Definisi yang sesuai untuk kemahiran berfikir masih dipertikaikan kerana kebanyakan tokoh mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Walaupun tafsiran tentang pemikiran itu berbeza-beza, namun secara amnya kebanyakan tokoh pemikir bersetuju bahawa pemikiran dapat dikaitkan dengan proses menggunakan minda untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Dapatlah dirumuskan bahawa:

Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami

2. Tujuan

Antara tujuan KBKK digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk membolehkan pelajar:

 • mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak
 • mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah
 • menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif
 • mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelaru, kabur dan sempit
 • meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka
 • bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membina keyakinan diri untuk memberi hujah, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritik.

3. Jenis-Jenis Kemahiran Berfikir

Apakah komponen utama kemahiran berfikir (KB)?

Komponen utama KBKK:

Berfikir secara kritis,

Berfikir secara kreatif.

Apakah kemahiran berfikir secara kritis?

KB secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti.

Apakah kemahiran berfikir secara kreatif?
 • Kecekapan menggunakan minda untuk,
 • menjana dan menghasilkan idea,
 • mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.
 • menerokai dan mencari makna , pemahaman dan penyelesaian masalah seacara inovatif.
Apakah contoh-contoh kemahiran berfikir bagi setiap komponen itu?

Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis:
 • membanding dan membeza:
 • membuat kategori,
 • meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan.
 • menerangkan sebab.
 • membuat sekuen / urutan.
 • menentukan sumber yang dipercayai,
 • membuat ramalan,
 • mengusul periksa andaian,
 • membuat inferens
Contoh kemahiran berfikir secara kreatif:
 • mencipta analogi
 • menjana dan menghasilkan idea baru
 • mencipta metafora,
Bagaimanakah dengan kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah?

Kedua-duanya termasuk ke dalam komponen berfikir secara kritis dan komponen berfikir secara kreatif.


4. Alat berfikir

Alat-alat berfikir membantu kita menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkesan. Pemikiran kita menjadi lebih tersusun,luas, jelas dan kita tidak terburu-buru melakukan sesuatu.

Di sini dikemukakan empat alat yang boleh digunakan untuk meningkatkan ketrampilan berfikir iaitu:
 • Soalan dan Penyoalan
 • Peta minda
 • Pengurusan Grafik
 • CoRT
 • Alat-alat berfikir ialah instrumen yang boleh membantu kita membuat pengurusan lisan , mengurus pemikiran secara visual dan terkawal.
Sumber Rujukan : http://ramlanhamzah.tripod.com/RM/id1.html

ANALISIS

Analisis dilakukan dengan mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Kemahiran ini digunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian-bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat. Proses ini merupakan satu kemahiran yang kompleks yang memerlukan beberapa ciri kemahiran berfikir.

MENILAI

Menilai di sini bermaksud membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Proses ini memerlukan pengkaji untuk meneliti setiap ciri-ciri kajian tindakan ketika tinjauan yang dilakukan.

MEMBUAT RUMUSAN / KESIMPULAN

Seterusnya mengkaji menyimpulkan dengan membuat pernyataan tentang sesuatu hasil kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal dan menyokong.

CATATAN SEHINGGA SEKARANG

1. kuliah 1: konsep kajian tindakan dan jenis kajian tindakan
2. kuliah 2: reka bentuk kajian tindakan ,
* aktiviti 1:
* aktiviti 2
* tugasan 1
3. kuliah 3: teori perubahan - aktiviti berkumpulan
4. kuliah 4: kajian kepustakaan: tugasan 2

Isnin, 11 Mei 2009

ULASAN BUKU DOING ACTION RESEARCH ( A Guide For School Support Staff )

Tajuk : Doing Action Research ( A Guide For School Support Staff )
Pengarang : Claire Taylor, Min Wilkie and Judith Baser.
Penerbit : PCP (Paul Chapman Publishing)
Tahun : 2006 ( ISBN 10 1-4129-1277-6 )

MENJALANKAN KAJIAN TINDAKAN: PANDUAN UNTUK KAKITANGAN SOKONGAN SEKOLAH

OLEH:
CLAIRE TAYLOR, MIN WILKIE DAN JUDITH BASER


PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN


Kajian

Setiap kajian boleh dilaksanakan di peringkat sekolah bagi mencari jalan penyelesaian masalah yang berlaku. Setiap ahli akademik perlu melibatkan diri dalam menjalankan kajian kerana ia adalah rutin harian setiap hari di sekolah. Penggunaan internet untuk mencari sumber maklumat untuk projek baru kelas, mencerap kelakukan pelajar atau menganalisa penilaian pelajar merupakan aktiviti kajian. Oleh itu, kajian adalah untuk membantu mendapatkan maklumat secara sistematik dan menganalisa data yang diperolehi yang digunakan setiap masa dalam sesuatu organisasi bagi menyelesaikan masalah serta mendapat teori baru yang lebih praktikal.

Kajian yang dilakukan adalah untuk:

• Memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran
• Menghasilkan teori baru
• Membangunkan perkembangan kemahiran berfikir

Pelbagai pendekatan kajian yang digunakan untuk menjalankan projek kajian iaitu:

• Positivisme
• interpretivisme
• Kajian eksperimental
• Kajian kes
• Etnografi

Kajian tindakan

Kajian tindakan ialah kuasa yang boleh membawa kepada perubahan dan peningkatan di peringkat setempat. Kajian tindakan dapat dilakukan secara pratikal, kitaran dan menyelesaikan masalah secara langsung. Kajian yang dijalankan adalah proses kepada agen perubahan dan memberi kesan perubahan setempat. Cohen et al (2000), pendidikan banyak mempengaruhi perubahan seperti perubahan kaedah pengajaran dan pembelajaran, merubah tingkah laku pelajar, sikap dan sistem nilai serta meningkatkan pengurusan yang efisien di sekolah. Oleh itu, kaedah kajian tindakan yang digunakan dapat membentuk profesionalisme dan meningkatkan suasana persekitaran tempat kerja yang konduksif serta meningkatkan motivasi dan pemikiran yang positif.

Proses kitaran kajian tindakan memerlukan langkah-langkah seperti berikut:

• Perancangan
• Senarai untuk memilih fokus kajian tindakan
• Tindakan, pemerhatian dan refleksi

Konsep yang digunakan untuk menjalankan proses kajian tindakan adalah seperti berikut:

• Mengenal pasti kawasan untuk penyelidikan dan memerlukan perubahan (Kajian)
• Melakukan perubahan (Tindakan)
• Melihat kesan-kesan perubahan (Kajian)
• Mengubahsuai perubahan (Tindakan)
• Mengulangi!
• Membuat usaha yang berterusan untuk menghubungkan praktik dan refleksi

Cadangan menjalankan kajian tindakan hendaklah meliputi perkara berikut seperti:

• Konteks ( peranan dan bentuk)
• Rasional (kajian yang dijalankan)
• Bahan rujukan (tindakan membuat survei yang releven terhadap bahan rujukan dan kajian yang dilakukan sebelum ini untuk menyokong kajian yang hendak dijalankan)
• Mencadangkan tindakan, methodologi (kaedah kajian), pratikal, mengambil kira etika dan jangkaan hasil kajian.
• Plan tindakan

Langkah-langkah untuk fokus membuat kajian tindakan adalah seperti:

>>Idea umum

>>Persoalan (Kenapa minat?)

>>Meneliti bahan

>>Sumbang saran

>>Mengenal pasti soalan utama(untuk membuktikan idea sokongan terhadap isu yang dikaji)

>>Menimbangkan tindakan yang wujud – menggambarkan proses penyelesaian

>>Menimbangkan method (kaedah) yang sesuai untuk pengumpulan data dan sumbang saran isu yang dikaji

>>Menulis cadangan kajian tindakan dan menyertakan tempoh plan tindakan


MEMBUAT PENCARIAN BAHAN DAN ULASAN


Kajian tindakan yang dijalankan perlu mendapatkan maklumat bagi percambahan idea dan kaedah untuk memperolehi data yang digunakan semasa menjalankan kajian. Melalui pembacaan, pengkaji dapat menambahkan pengetahuan baru untuk mencari maklumat dan bahan rujukan.membuat pencarian bahan dan ulasan adalah amat penting digunakan dalam kajian untuk mendapatkan kaedah, istilah dan maklumat kajian.

Terdapat beberapa kemahiran membaca yang boleh digunakan oleh pengkaji untuk mencari maklumat adalah seperti:

• Membaca secara teliti / mengimbas
• Membaca dengan pantas
• Membaca untuk mencari maksud
• Membaca secara laju

Sumber bahan yang diperlukan untuk menjalankan kajian tindakan boleh diperolehi melalui:


• Perpustakaan
o Memperolehi bahan seperti buku, jurnal, database dan dokumentasi.
• Internet
o Memperolehi bahan seperti elektronik jurnal, database, senarai perbincangan (rangkaian komunikasi tentang topik yang spesifik), organisasi dan website.

PENGUMPULAN DATA

Kaedah pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan maklumat bagi menjalankan kajian tindakan.


Aspek ini adalah untuk menimbangkan kesesuaian tindakan yang hendak dijalankan secara pratikal dan etika tentang masa, kos dan penilaian masalah.


Asas penilaian merupakan had pengumpulan data secara kebolehanpercayaan dan kesahan.


Kebolehpercayaan

Kebolehpercayaan (reliability) ialah ciri pengukur yang mampu menghasilkan jawapan dan nilai yang sama apabila fenomena variabel diukur.


Nilai pengukuran yang dihasilkan tidak selalu tepat sebagaimana nilai sebenar.

Sekiranya perbezaan antara nilai pengukuran dengan nilai sebenar kecil, maka alat atau pengukuran tersebut boleh dipercayai.

Jika perbezaannya lebih besar, alat tersebut tidak boleh digunakan digunaan dalam kajian.
Pengkaji perlu berusaha untuk mengurangkan kesilapan pengukuran bagi meningkatkan kebolehpercayaan.


Kesahan

Kesahan / kesahihan (validity) merupakan bentuk pengukuran yang tetap.

Kesahan pengukuran bermakna alat tersebut mengukur variabel yang tertentu sahaja.

Kesahan bukan mudah kerana pengkaji tidak semuanya mahir dengan konsep yang
dimaksudkan.


Kesahan alat pengukuran sukar dipastikan kerana variabel dibentuk mempunyai perkaitan dengan variabel lain.


INSTRUMEN KAJIAN

Peralatan kajian iaitu instrumen kajian yang diperlukan untuk mengumpul maklumat atau data.
Pemilihan instrumen kajian amat penting dalam kaedah atau metodologi kajian untuk digunakan dalam pengumpulan data.
Dalam kajian tindakan, pengkaji boleh memilih prosedur atau teknik serta instrumen yang sesuai dengan permasalahan kajian untuk menjalankan kajian.
Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian tindakan adalah:

Pemerhatian / tinjauan
Soal selidik / Kaji selidik
Temu bual / wawancara
Diari, Jurnal dan nota lapangan
Sumber dokumentasi
Alat pandang dengar (audio-visual)


PEMERHATIAN

Kaedah pemerhatian adalah kaedah pengumpulan maklumat yang paling mudah dan cepat dilakukan.
Maklumat yang hendak dikumpulkan dapat diperoleh dengan cara melihat dan mencatat perkara-perkara yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpulkan.
Pengkaji boleh menggunakan spektrum pemerhatian untuk mendapatkan maklumat dalam kajian tindakan iaitu:


SPEKTRUM PEMERHATIAN

KUANTITATIF >> KUALITATIF
STRUKTUR >> PESERTA
POSITIVIS >> PENTAFSIRAN
DETASMEN LENGKAP >> PENEKANAN MAKSUD
MASA DAN USUL KAJIAN >> PENYERTAAN LENGKAP

Jenis pemerhatian yang digunakan iaitu:


1) Pemerhatian Berstruktur
2) Kenal pasti aspek yang dikehendaki
3) Rekod maklumat kenal pasti

Pemerhatian Tidak Berstruktur :


1) Tanpa berpandu
2) Penyelidik tentukan fokus pemerhatian
3) Pemerhatian Peserta
4) Kajian manusia dalam keadaan semulajadi
5) Penyelidik melihat kehidupan secara reality
6) Pemerhatian tentang jantina, kaum, budaya dan latar belakang sosial

Pemerhatian Bukan Peserta :


1) Lebih berstruktur
2) Emosional daripada situasi


Jadual pemerhatian dapat membantu pemerhatian dan analisa seperti berikut iaitu:

Senarai semak pemerhatian :Fokus kajian :

-Hasil dapatan kajian

Soalan spesifik
-Menyenaraikan atau memahami situasi
-Mencuba kuantiti untuk memastikan sesuatu peristiwa
-Membuat perbandingan


Fokus pemerhatian


-Tingkah laku pelajar
-Perbualan pelajar
-Aktiviti guru
-Interaksi sosial


Merekod / mencatat


-Jadual
-Reka cipta
-Penggunaan pen dan kertas
-ICT
-Tape
-Video

Lokasi kajian


-Bilik darjah
-Luar bilik darjah
-Bilik guru

Masalah


-Menjangkakan seseuatu masalah

Maklumat tambahan

-Pemerhatian data hanya memadai
-Memerlukan bukti yang lain

Memproses data


-Data kuantitatif dan kualitatif
-Memproses dan menganalisa data dengan teknik yang sesuai

DAIRI, JURNAL DAN NOTA LAPANGAN

Kaedah dairi kajian juga dipanggil jurnal atau nota lapangan yang digunakan untuk merekod maklumat atau data yang diperoleh dengan cara pemerhatian dan mencatatkan peristiwa penting untuk mendapatkan maklumat kajian.
Dairi kajian boleh mengumpul maklumat penting seperti:
Data mentah yang diperoleh melalui pemerhatian tentang orang, persekitaran dan perbualan berserta tarikh dan masa adalah untuk mencatatkan peristiwa yang berlaku di lapangan.
Peringatan dan refleksi – maklumat penting dapat dicambahkan selepas menjalankan kajian.
Tanggapan dan tema – merekod analisa dan tafsiran.
Penglibatan data – proses kajian boleh diperoleh daripada jurnal atau log untuk mendapatkan maklumat atau peristiwa penting yang terjadi.


SUMBER DOKUMENTASI


Kajian tindakan memerlukan bahan dokumentasi untuk mendapatkan maklumat yang bercetak dan bertulis.
Terdapat pelbagai jenis bahan dokumentasi yang boleh diperoleh di sekolah seperti:
- Hasil kerja pelajar
- Analisis peperiksaan
- Rekod pelajar
- Minit mesyuarat
- Polisi sekolah
- Rekod kehadiran pelajar
- Prospektus
- Dokumen penyeliaan P&P

Bahan dokumentasi yang bukan penulisan juga boleh diperoleh di sekolah seperti:
Lukisan pelajar
Model P&P
gambar

SOAL SELIDIK

- Kaedah pengumpulan maklumat melalui soal selidik dilakukan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada responden.
- Setelah diisi, borang tersebut perlu dikumpulkan semula untuk mendapatkan maklumat daripada responden.
- Soal selidik yang digunakan mestilah memenuhi objektif atau masalah yang dikaji.

- Panduan membina soal selidik seperti:

Soalan mesti jelas.
Soalan mesti ringkas.
Mengelakkan jargon dan kependekkan perkataan.
Pemilihan kata untuk panduan soalan untuk jawapan yang khusus.
Penggunaan bahasa yang sesuai untuk responden
Bahan yang digunakan untu semua responden tanpa mengira bangsa dan budaya.
Soalan mudah dijawab dan tidak mengelirukan
Soalan yang dikemukan dapat mengumpul maklumat yang dikehendaki setepat mungkin.

Terdapat dua jenis soalan iaitu:

Soalan terbuka

Memberi kebebasan kepada responden kemukakan pendapat
Menggunakan perkataan ‘apa’, ‘di mana’, ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’.
Memberi huraian lanjut soalan yang dikemukakan
Memberi maklumat yang lengkap tetapi sukar untuk dianalisis.

Soalan tertutup

Mempunyai pilihan jawapan
Jawapan telah ditentukan iaitu ‘ya’, ‘tidak’, ‘betul’ atau ‘salah’
Maklumat mudah untuk dianalisis
Susunan Mengikut Keutamaan


TEMU BUAL

- Kaedah temu bual adalah kaedah pengumpulan maklumat secara lisan dengan berjumpa dan bersoal jawab dengan seseorang.
-Kaedah ini amat sesuai untuk mengumpulkan maklumat atau data dengan menggunakan perakam suara.
- Pelajar yang ditemu bual akan dikemukakan beberapa soalan yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpulkan.
- Temu bual boleh dibuat secara individu atau kumpulan.

- Jenis temu bual yang digunakan adalah seperti:
Berstruktur
Soalan disedia terlebih dahulu
Secara formal

Separa berstruktur
Soalan utama disediakan
Soalan lanjutan berdasar jawapan

Tidak Berstruktur
Tidak formal
Soalan terbuka


ALAT PANDANG DENGAR (AUDIO-VISUAL)

Penggunaan alat pandang dengar boleh membantu pengkaji untuk membuat pengumpulan data dengan lebih baik.
Pengkaji dapat merakamkan sesuatu peristiwa yang berlaku bagi mendapatkan sumber yang nyata dan realiti.
Alat pandang dengar yang digunakan iaitu:
Perakam suara
Video dan DVD
Kamera – photo
Televisyen

ETIKA KAJIAN

-Mendapatkan kebenaran pihak tertentu untuk menjalankan kajian tindakan.
-Memaklumkan kepada tempat kerja untuk menjalankan kajian yang dicadangkan.
-Memperolehi persetujuan daripada responden yang terlibat dan merahsiakan segala maklumat yang diberikan.
-Menimbangkan penggunaan garis panduan untuk kajian tindakan.

PERANCANGAN UNTUK MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN


APA?
-Tindakan
-Kurikulum
-Bukan isu kurikulum
-Merentasi kurikulum


BAGAIMANA?
-Strategi kajian
-Bahan kajian

BILA?
-Tindakan harian
-Tindakan mingguan
-Waktu yang berbeza / sama

DI MANA?
-Bilik darjah
-Luar bilik darjah
-Bilik khas untuk temuduga

SIAPA?
-Pelajar
-Dewasa (mengambil bahagian dalam kajian)

SUMBER?
-Soal selidik
-Jadual
-Persediaaan awal
-Penggunaan ICT, alat rakaman, gambar, video

MEREKOD?
-Nota – di mana, bila, berapa banyak butiran?
-Pemerhatian – kekerapan, perincian, tingkah laku tanpa lisan.
-Analisa soal selidik dan temu bual

KEBENARAN?
-Ibu bapa / penjaga
-Pengurus atasan (Guru besar / Pengetua)
-Polisi sekolah
-Panduan etika

STRUKTUR?
-Tindakan melengkapkan bahan untuk menjawab soalan
-Kajian yang berstrukturPENGANALISISAN DATA

Penganalisisan data adalah untuk mentafsir data yang diperoleh semasa pengumpulan data di lapangan.
Mendapat data yang sahih dan boleh dipercayai.
Data yang diperolehi untuk dianalisis mestilah melihat pada trend, kadar, patten dan tema yang hendak dilakukan dalam kajian tindakan.
Penganalisisan data boleh dilakukan secara:
Manual
Komputer

Terdapat empat aktiviti yang diperlukan untuk analisis iaitu:
Menamakan (naming)
Kumpulan (grouping)
Hubungan dapatan (finding relationships)
Mempamerkan (displaying)

Dapatan kajian perlu dilihat kepada strategi kekerapan untuk mendapatkan keputusan, misalnya:
Pengiraan
Penggunaan dapatan fakta
Pemecahan dan pengabungan


Data yang diperoleh perlu bermakna daripada analisis, iaitu:
Maklumat berkelompok
Pengiraan kekerapan kejadian
Melihat perihal yang munasabah iaitu maklumat yang digunakan untuk kesimpulan kajian.

Data yang telah dianalisis boleh dipamerkan dengan mudah melalui:

Jadual
Graf bar
Carta pai
Peta minda
Graf hubung kait (correlation)


PENULISAN LAPORAN

Penulisan kajian tindakan perlu dibuat untuk mencambahkan idea, refleksi, cadangan dan masalah kajian.
Penulisan dapatan kajian tindakan mesti ditulis secara sistematik, mesra pembaca dan dapat menggambarkan konsep kajian tindakan dengan jelas.
Penulisan hendaklah ditulis dengan jelas, terus terang dan menggunakan bahasa yang sesuai.
Penulisan kajian tindakan perlu mengikuti format yang betul dan khusus (standard).
Perkara-perkara yang perlu dalam penulisan laporan kajian tindakan iaitu:


Tajuk
Penghargaan
Halaman kandungan
Abstrak / Rumusan / Sinopsis
Pendahuluan / Pengenalan
Kajian lepas
Metodologi /Kaedah Kajian
Dapatan kajian / Keputusan kajian
Analisis / Penaksiran / Perbincangan kajian
Kesimpulan
Cadangan
Bibiografi / Rujukan
Appendix / Lampiran

Bahagian penulisan kajian tindakan seperti berikut iaitu:

Tajuk

Pada muka surat pertama laporan hendaklah ditulis tajuk kajian, nama pengkaji dan nama sekolah.
Tajuk mesti tepat, ringkas dan menepati kajian yang dilaksanakan.

Penghargaan

Penghargaan hendaklah dinyatakan kepada pihak yang terlibat dalam melaksanakan kajian atau menyiapkan laporan.

Halaman Kandungan

Senaraikan isi kandungan dan muka surat bagi setiap sub/pecahan tajuk.


Abstrak

Ciri-ciri abstrak mesti tepat, ringkas, jelas, semasa dan mengandungi maklumat penting.
Abstrak ditulis dalam satu muka surat sahaja.

Penulisan Abstrak perlu ada:

-Objektif kajian
-Bilangan responden
-Kaedah kajian
-Dapatan kajian
-Cadangan

Pendahuluan

Perlu memberitahu tentang latar belakang kajian
Perlu ada objektif dan matlamat kajian
Perlu mengenal pasti masalah, isu dan refleksi kajian
Perlu ada rasional kajian

Kajian lepas

Perlu ada bahan bacaan daripada buku-buku untuk mendapatkan sumber maklumat untuk menyokong kajian tindakan.
Mendapat sumber rujukan daripada pengkaji-pengkaji lain.
Boleh mendapatkan bahan rujukan tentang konsep, definisi dan kajian-kajian yang telah dilakukan sebagai sumber maklumat.

Metodologi / kaedah kajian

Menggunakan instrumen kajian seperti soal selidik, pemerhatian, temu bual dan gambar.
Sampel kajian – penyertaan responden dalam kajian tindakan.
Lokasi kajian – tempat menjalankan kajian.
Etika kajian – untuk mendapat kebenaran dan kerahsiaan maklumat responden

Dapatan kajian / keputusan kajian

Menganalisis data untuk mendapatkan maklumat.
Keputusan data boleh dipamerkan dengan menggunakan jadual, graf dan carta.
Rajah dan jadual perlu dilebelkan dengan jelas, tepat dan betul.
Analisa data dibuat dengan menggunakan komputer.

Analisis / penafsiran / perbincangan kajian

Mengenal pasti isu yang hendak dibincangkan melalui analisis data yang diperolehi.
Menyelesaikan masalah dalam perbincangan kajian tindakan.
Membuat refleksi tentang masalah yang dikaji dalam kajian tindakan.


Kesimpulan
Membuat kesimpulan keseluruhan kajian yang telah dijalankan dalam kajian tindakan.

Cadangan
Beri cadangan aspek lain yang hendak dikaji atau aspek yang sama menggunakan tindakan/aktiviti lain.

Bibliografi / senarai rujukan
Sumber rujukan yang diperolehi daripada buku, jurnal, dokumentasi dan majalah.
Ini memudahkan pengkaji mendapat maklumat tentang bahan yang dirujuk kerana terdapat nama pengarang, tahun terbitan, nama buku /jurnal, penerbit dan muka surat.

Appendik / lampiran
Lampiran terdapat di muka surat terakhir yang meletakkan maklumat tambahan seperti rajah, jadual, gambar dan maklumat yang tidak dimasukkan di dalam bab.
Menjadi rujukan kepada pembaca tentang maklumat tambahan.FAEDAH DARIPADA KAJIAN TINDAKAN


-Selepas siap hasil laporan kajian tindakan yang dibuat perlulah dikongsi bersama orang lain untuk membuat penambahbaikan.
-Kajian tindakan yang dihasikan perlu disampaikan kepada orang lain melalui:
1) Peperiksaan lisan (viva) – menyatakan fokus kajian, hasil dapatan kajian dan cadangan kajian dalam masa yang ditetapkan.
2) Pembentangan – perlu disediakan dalam bentuk powerpoint untuk memudahkan penyampaian tajuk yang dibentangkan.
3) Pengaruh berterusan perubahan dan pembangunan – laporan yang ditunjukan mesti berjaya dan memberi sesuatu yang positif.
4) Pembangunan profesional untuk staf sokongan
5) Bekerja sebagai ahli pasukan – mengambil risiko dan berkongsi matlamat.
6) Bekerja dengan profesional yang lain – secara berhubungan dan mendapatkan maklumat maklum balas.Kajian tindakan yang dijalankan hendaklah:
Kreatif
Mengikut konteks
Realistik
Menerangkan
Kepayahan

Kajian tindakan menghasilkan perbezaan dan sah dijalankan untuk mendapatkan maklumat.


RUJUKAN

Taylor,C., Wilkie, M. & Baser,J. (2006).Doing Action Research: A Guide for School Support Staff. London: Paul Chapman Publishing.


PENILAIAN ULASAN BUKU

Buku ini amat sesuai dijadikan sebagai panduan dan sumber rujukan kepada semua guru serta staf sokongan sekolah yang hendak menjalankan kajian tindakan.
Terdapat banyak faedah yang boleh diperoleh daripada buku ini kerana menerangkan cara dan teknik untuk menjalankan kajian tindakan dengan jelas dan tepat.
Penulis buku ini ada memberi contoh yang jelas tentang kajian yang telah dijalankan untuk menjadi panduan kepada guru dan staf sokongan yang hendak menjalankan kajian tindakan.
Penerangan metodologi yang lengkap memudahkan guru dan staf sokongan mendapat idea atau maklumat tentang keadah yang hendak digunakan dalam kajian tindakan.
Teknik penganalisisan data yang ditunjukkan dalam buku ini mudah untuk difahami kerana mempamerkan data dengan menggunakan jadual, graf dan carta.
Format dan gaya penulisan yang standard boleh menjadi panduan kepada guru yang hendak menjalankan kajian tindakan.
Pembaca mesti berpuas hati membaca buku ini kerana mendapat input yang berfaedah untuk menjalankan kajian tindakan dan amat sesuai dibaca oleh sesiapa sahaja.
Guru dan staf sokongan menjadi lebih yakin untuk menjalankan kajian tindakan yang lebih berkualiti.
Kajian Tindakan boleh meningkatkan pembudayaan penyelidikan dalam kalangan guru dan memberi peluang ke arah peningkatan profesional.
Oleh itu, kajian tindakan yang dijalankan dapat membantu guru untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efisen secara berterusan serta meningkatkan profesion perguruan.

Ahad, 10 Mei 2009

SAMBUNGAN DR. IDZHAM

PERUBAHAN ADALAH KOMPLEKS

Perubahan dikaitkan dengan Proses Evolusi dan Revolusi.

(EVOLUSI)

• Perubahan secara evolusi dikatakan sebagai perubahan yang menghasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang panjang.
• Menyebabkan perubahan yang ketara dalam status quo.

(REVOLUSI)

• Perubahan yang pantas.
• Perubahan yang akan meninggalkan kesan yang membinasakan.
Kompleksiti atau kerumitan perubahan merupakan fokus bagi mendapatkan maklumat tentang perubahan dan tindakan yang perlu diambil untuk mengimplimentasi perubahan.

PERUBAHAN ITU MUTTIDIMENSI

Sebarang keputusan yang diambil untuk mengadakan perubahan melibatkan pelbagai pertimbangan.
Antara pertimbangan itu adalah untuk mengenal pasti semua dimensi yang berkaitan dengan perubahan.

(TUJUAN PERUBAHAN)

Terdapat 6 dimensi yang perlu difahami :

1) Perubahan dirancang untuk capai tujuan-tujuan tertentu.

Antara tujuan perubahan adalah untuk mengadakan penambahbaikan terhadap sesuatu keadaan atau sistem .

Perubahan dalam suatu sistem sedia ada melibatkan 2 jenis pindaan :

(PERUBAHAN PERINGKAT PERTAMA)

# Perubahan yang dibuat untuk kembali kepada keadaan asal yang diinginkan.
# Perubahan yang dibuat untuk mempertingkatkan pencapaian atau keadaan sistem itu tanpa mengubahnya.

( PERUBAHAN PERINGKAT KEDUA )

# Melibatkan pindaan yang drastik dalam aspek sesuatu sistem seperti matlamat, kedudukan dan corak perhubungan sistem tersebut (Barrot & Raybould 1998).

2) Unit-unit Perubahan

Unit perubahan merujuk kepada fokus utama sesuatu perubahan yang dirancang.

Unit-unit perubahan terdiri daripada :
i. Individu.
ii. Kumpulan / Pasukan.
iii. Jabatan.
iv. Organisasi.
v. Sistem Organisasi.
vi. Komuniti.

Dalam mengimplementasi perubahan, unit perubahan akan beranjak daripada individu (unit yang kecil) kepada organisasi (unit yang lebih besar).

3) Sifat-sifat Perubahan

Daft (1983) berpendapat untuk menghasilkan perubahan pada unit yang lebih besar peringkat organisasi), perubahan pada peringkat yang lebih kecil (peringkat individu).
Mengubah seseorang individu mestilah dilakukan dengan usaha mengubah sikap, tingkah laku atau kedua-duanya sekali.

4) Magnitud Perubahan

Merujuk kepada sejauhmana perubahan yang dirancang akan diimplementasikan.

Istilah seperti perubahan yang komprehensif, sistematik dan dalam skala yang besar sering dikaitkan dengan usaha-usaha untuk melakukan perubahan yang memberi impak besar.

Menurut Chambers (1977), perubahan dalam skala besar akan memberi hasilan yang menarik tetapi sukar diimplementasikan. Manakala, perubahan dalam skala kecil adalah lebih mudah diimplementasikan tetapi tidak menunjukkan impak yang signifikan.

5) Skop Perubahan

Skop terhadap sejauhmana penambahbaikan atau inovasi dalam perubahan dapat ditentukan dengan menggunakan instrumen penilaian.

Hall dan Hord (2001) telah menghasilkan satu instrumen tahap-tahap penggunaan inovasi yang digunakan untuk mengenal pasti respons individu terhadap sesuatu perubahan sikap dan amalan.

6) Jangka Masa Perubahan

Terdapat pandangan yang menyatakan bahawa perubahan yang memberi kesan berkekalan merupakan perubahan yang berjaya diimplementasikan berbanding perubahan yang memberi kesan sementara.

Ada pandangan berbeza dari segi hubungan masa dan kesan perubahan.
Kottler (2001) dalam kajian terapi jangka pendek telah mengenal pasti 3 jenis perubahan yang dilalui oleh pelanggannya.

1. Perubahan yang berlaku secara spontan tidak memberi kesan yang mendalam. Sikap dan amalan seseorang itu akan kembali kepada asal setelah kesan perubahan itu luput.


2. Perubahan minima dikecapi setelah melalui penentangan awal.

3. Perubahan yang berterusan merupakan perubahan yang stabil, progresif dan kekal.

Chambers (1977) mengatakan bahawa perubahan itu berbentuk kitaran di mana setiap kitaran perubahan dijangka berakhir dalam tempoh 10 hingga 15 tahun.
- Setiap kitaran bermula dengan tekanan dan diikuti dengan
pengubahsuaian terhadap perubahan yang diimplementasikan .

Sabtu, 9 Mei 2009

NOTA KULIAH DR. IDZHAM ( MINGGU 3)

KONSEP PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

Bidang Pendidikan telah, sedang dan akan menjadi faktor paling utama untuk menyediakan manusia menghadapi cabaran masa depan.

Menurut Oliver (1996) dalam buku The Management of Educational Change:
ACase Study Approach, perubahan didapati lebih menggambarkan ciri-ciri
pendidikan berbanding dengan kestabilan.

1) Perubahan yang berlaku kadang kala mewujudkan ketidakpastian.

2) Dalam pendidikan ketidakpastian mesti dielakkan kerana jika berlaku ia akan meruntuhkan masa depan generasi muda.

JENIS PERUBAHAN

Mengikut Dessler (1995), terdapat 4 jenis perubahan

1) PERUBAHAN KE ARAH PENINGKATAN

Perubahan ini memberi kesan kepada komponen-komponen tertentu
dalam organisasi seperti:
- Berlakunya perubahan dalam struktur organisasi.
- Memperkenalkan teknologi baru.
- Mengadakan program pembangunan staf untuk tingkatkan
komitmen & produktiviti staf.

2) PERUBAHAN STRATEGIK ORGANISASI

Melibatkan keseluruhan organisasi seperti:
- Mendefinisikan semula peranan organisasi.
- Perubahan nilai teras organisasi.
- Pembentukan semula misi.
- Perubahan struktur & strategi organisasi.
- Mendefinisi semula staf dari segi tugas, peranan, tanggungjawab
dan sistem ganjaran.

3) PERUBAHAN REAKTIF

Perubahan ini berlaku akibat tindak balas langsung daripada pelanggan &
pihak berkepentingan (stakeholders) .
- Kepekaan pelanggan & stakeholders terhadap isu-isu persekitaran
dan etika memerlukan organisasi melakukan perubahan.
- Perubahan dari segi prosedur & cara layanan pelanggan hendaklah
dilakukan.

4) PERUBAHAN AKIBAT DARIPADA JANGKAAN

Perubahan dilakukan bukan disebabkan oleh desakan pelanggan tetapi
kerana terdapatnya kesedaran dalam kalangan pengurusan yang perlu
diadakan perubahan bagi memastikan organisasi memperoleh kebaikan
kompetitif. Antara sebab perubahan ini dilakukan adalah:

Antara sebab perubahan ini dilakukan adalah:
- Persiapan menghadapi pesaing baru yang akan muncul.
- Persiapan terhadap kemungkinan berlakunya perubahan ke atas
kehendak pelanggan.
- Penciptaan baru teknologi yang memerlukan organisasi berubah.
- Persiapan bagi menghadapi perubahan polisi kerajaan.
- Perubahan dalam trend tenaga kerja.

AKTIVITI ( 3 ) DR. IDZHAMMENGAPA ADA YANG MENENTANG PERUBAHAN?


Nyatakan 8 sebab mengapa ada orang menentang perubahan :


 1. Tidak sukakan perubahan.
 2. Perubahan tersebut tidak memberi kepentingan / faedah terhadap individu / organisasi.
 3. Mempercayai bahawa strategi sedia ada adalah lebih berkesan.
 4. Perubahan memerlukan masa yang panjang untuk direalisasikan.
 5. Objektif perubahan yang dicadangkan kabur / samar.
 6. Perubahan yang tidak mencakupi semua aspek.
 7. Pengetahuan yang cetek mengenai kepentingan perubahan.
 8. Sesuatu matlamat / objektif (visi dan misi) perubahan yang terlalu sukar untuk dicapai.

Jalan penyelesaian :


 1. Setiap perubahan perlulah dirrencanakan serta diberi penerangan secara menyeluruh dalam berntuk bicara (dialog), penulisan (cth ; akhbar dan majalah), media elektronik, serta membuat dasar kerajaan di setiap kementerian terdapat keseragaman.
 2. Perlaksanaan perlulah dilaksanakan oleh setiap guru (pendidik) bagi mencapai sesuatu perubahan, khususnya pembelajaran yang efektif dan berkesan. Contohnya, Sekolah Bestari dan Sekolah Klaster.
 3. Perlulah mendapat persetujuan daripada keseluruhan ahli Kabinet dalam menjayakan sesuatu dasar untuk dilaksanakan oleh semua rakyat Malaysia.
 4. Membuat penyelidikan terlebih dahulu mengenai perubahan yang ingin diwacanakan sebelum mengutarakannya kepada masyarakat. Dilihat dari aspek kesesuaiannya dengan keadaan masyarakat, masa, intelek, emosi, tenaga dan banyak lagi.

Ahli kumpulan :
1. Badrol Hisham b. Majid P48671
2. Nurul Hafiza bt. Sohaimi P49004
3. Siti Imzahwana bt. Abu Naim P48588

PERMASALAHAN DALAM P&P (PENDIDIKAN ISLAM) DAN CARA PENYELESAIAN

Aktiviti Minggu 2


Tajuk : Tayamum
Tingkatan : Satu
Bahagian : IbadahPermasalahan
 1. Pelajar tidak membawa peralatan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran .
  Contoh :- Debu tanah untuk bertayamum.

 2. Demonstrasi bertayamum antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.

 3. Pelajar membuat bising semasa sesi demonstrasi.

Penambahbaikan Serta Cadangan :

Masalah Satu :

 • Guru perlu membawa debu yang banyak atau menggunakan bahan alternatif lain seperti bedak.

 • Menwujudkan kumpulan untuk menjimatkan penggunaan debu / bedak.

 • Pembelajaran di luar kelas.

Masalah Dua :

 • Utamakan pelajar lelaki terlebih dahulu kemudian pelajar perempuan.

 • Bagi guru perempuan untuk memudahkan pengajaran, ia perlu memakai baju berlengan panjang atau handguide semasa sesi demonstrasi.

 • Menggunakan alat bahan bantu mengajar berbentuk multimedia seperti video yang menayangkan cara bertayamum.

Masalah Tiga :

 • Demontrasi bertayamum antara kumpulan diberikan markah serta setiap ahli perlu menjalankan amali untuk memantapan pengetahuan.

 • Memanggil pelajar secara rawak untuk menjalankan aktiviti supaya pelajar sentiasa bersedia.

Ahli kumpulan :
1. Badrol Hisham b. Majid P48671
2. Nurul Hafiza bt. Sohaimi P49004
3. Siti Imzahwana bt. Abu Naim P48588

Isnin, 4 Mei 2009

CATATAN SEORANG PENGEMBARAAktiviti 1 : Kumpulan B (Refleksi BIG II)


Program Bina Insan Guru II di Pulau Pangkor
(15 April-19 April 2009)

Sepanjang menjalani Program BIG II yang lepas, pelbagai pengalaman dan pengetahuan telah saya perolehi semasa berada di dalam program tersebut . Di samping itu , saya mulai mengenal diri saya sedikit demi sedikit bahkan terpaksa bertanyakan kepada kawan tentang kelemahan diri saya semasa program itu berlangsung.

Penambahbaikan dalam diri

Saya perlu memperlahankan suara dan kecepatan bertindak sebelum menerima arahan dari ketua dalam setiap perkara yang saya lakukan lebih-lebih lagi dalam perkara yang melibatkan kerja berkumpulan. Kadang-kadang wujud rasa macam over lak dari ketua..

Matlamat

Menjadi seorang ahli yang taat kepada perintah serta berjiwa besar, tabah dan menjadi seorang yang berjaya di dunia dan akhirat dalam semua aspek.

Objektif

Bertindak mengikut arahan dan berusaha walaupun pelbagai rintangan yang menduga.

Pelan tindakan

1. Langkah yang diambil
Tidak mahu cakap banyak, nanti risau pula saya yang beri arahan dari ketua

2. Pengumpulan data
Bertanya rakan tentang prestasi saya.

3. Pemantauan
Saya melihat perkembangan diri saya berdasarkan reaksi rakan-rakan setiap kali selepas sesuatu aktiviti berlangsung.

4. Penilaian
Sentiasa bermuhasabah diri. Nilai apa yang telah saya lakukan itu berkesan atau tidak.
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesebuah kaum, melainkan kaum itu mengubah nasibnya sendiri"

Rabu, 29 April 2009

NOTA GB5023

Selepas mengikuti Program BIG ,refleksi ke atas masalah dalam diri anda:

 • Senaraikan penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam diri
 • Rancang pelan tindakan untuk menambahbaik

-matlamat(umum)

-senaraikan objektif

 • Pelan tindakan

-nyatakan langkah -langkah yang perlu di ambil

-rancang bagaimana anda ingin mengambil data

-bagaimana anda ingin memantau apa yang dirancang dilaksanakan

-bagaimana anda ingin menilai sama ada apa yang dirancang dan

dilaksanakan dicapai.

Isnin, 27 April 2009

PENGERTIAN YANG DI CARI....

Catatan Bermakna Kuliah 1:

Bahagian ini cuba menjelaskan dengan lebih lanjut tentang KajianTindakan. Masalah serta kekeliruan yang dihadapi oleh guru semasa menjalankan kajian tindakan dijadikan panduan dalam membuat penjelasan ini.

Beberapa Perbezaan Antara Penyelidikan Pendidikan Tradisi Dengan Kajian Tindakan

Kajian Tindakan juga tergolong dalam penyelidikan pendidikan. Walau bagaimanapun terdapat beberapa perbezaan antara Kajian Tindakan dengan penyelidikan pendidikan tradisi atau konvensional yang selalu dilaksanakan dalam pendidikan. Perbezaan yang dihuraikan di sini dibataskan kepada beberapa aspek kajian tradisi yang didapati boleh menimbulkan kekeliruan dalam memahami Kajian Tindakan. Aspek-aspek tersebut merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan peranan penyelidik, tujuan kajian, sampel kajian, serta menggunakan dapatan untuk membuat generalisasi.

Penyelidikan pendidikan selalunya dilakukan oleh Institusi Pengajian Tinggi untuk tujuan akademik atau pun oleh individu atau organisasi tertentu untuk tujuan pembentukan dan pengembangan dasar atau program yang berkaitan dengan pendidikan.

Dua pihak yang terlibat dalam kajian iaitu penyelidik dan pihak yang dikaji terdiri daripada ahli sesuatu situasi sosial atau organisasi yang berlainan serta memainkan peranan yang berbeza. Contoh, dalam kajian tentang "Minat Pelajar Bandar Dan Luar Bandar Dalam Mata Pelajaran Sains", penyelidik (pihak yang menjalankan kajian) mungkin terdiri daripada Pegawai Pendidikan dari K-ementerian Pendidikan, pelajar atau pensyarah dari Institusi Pengajian Tinggi. Manakala sampel kajian (pihak yang dikaji) pula terdiri daripada murid, guru dan pengetua sekolah di bandar dan di luar bandar.

Lazimnya tujuan sesuatu kajian ialah untuk melihat sejauh manakah sesuatu keadaan sosial wujud. Bagi menentukan sama ada sesuatu keadaan yang dikaji itu wujud atau tidak, dikemukakan beberapa soalan kajian berkaitan dengan perkara yang dikaji. Contoh, sejauh manakah minat pelajar bandar / luar bandar dalam mata pelajaran sains? Atau sejauh manakah kemudahan makmal mempengaruhi minat pelajarterhadap sains?

Penyelidikan pendidikan tradisi menggunakan sampel kajian dari sesuatu kelompok populasi. Contoh, dalam kajian tentang "Minat Pelajar Bandar / Luar Bandar Dalam Mata Pelajaran Sains", kelompok populasi yang dikaji ialah murid, guru sains dan pentadbir sekolah di bandar dan luar bandar. Penyelidik melibatkan sebahagian sahaja daripada keseluruhan kelompok yang dikaji misalnya sebanyak 30% untuk dijadikan sampel kajian.

Berasaskan pertimbangan bahawa semua ahli kelompok mempunyai ciri-ciri yang sama seperti dari segi peranan, tanggunjawab, amalan atau lain-lain ciri yang berkaitan dengan perkara yang dikaji, sampel 30% ini dianggap mewakili keseluruhan populasi yang terbabit. Oleh itu dapatan kajian daripada sampel sebanyak 30% boleh dijadikan asas untuk membuat satu anggapan umum atau generalisasi terhadap keseluruhan kelompok populasi tadi. Contoh generalisasi yang mungkin boleh dibuat daripada dapatan kajian ialah "pelajar bandar lebih minat belajar sains daripada pelajar luar bandar".

Seiring dengan itu penyelidik juga boleh menggunakan dapatan kajian •untuk membuat cadangan umum bagi meningkatkan minat dalam mata pelajaran sains di kalangan populasi luar bandar. Lazimnya cadangan untuk memperbaiki program dimajukan kepada organisasi pendidikan yang terlibat secara langsung dalam perancangan pendidikan sains di sekolah. Dalam konteks pelaksanaan kajian, peranan penyelidik berakhir setelah laporan kajian disediakan.

Pengertian Tentang Kajian Tindakan

Kajian Tindakan adalah kajian berbentuk kualitatif. K-ajian kualitatif menggunakan data dalam bentuk fakta asal seperti dilihat, didengar atau dibaca. Data berbentuk statistik (nombor) juga digunakan tetapi tidak menjadi cacat sesuatu Kajian Tindakan yang tidak menggunakan data berbentuk itu.

Peraturan yang perlu dipatuhi apabila menjalankan Kajian Tindakan ialah keempat-empat langkah asas iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek yang dilakukan secara berurutan dalam bentuk gelungan. Berikut dihuraikan dengan lebih terperinci beberapa perkara asas tentang Kajian Tindakan. Masalah yang dialami oleh guru-guru yang menjalankan Kajian Tindakan di sekolah dijadikan asas dalam membuat huraian dan cadangan.

Pengembangan Profesionalisme Guru

Kajian Tindakan mengembangkan kemampuan guru sebagai peneroka pengetahuan yang profesional. Guru sebagai seorang profesional tidaklah semata-mata mengamalkan pengetahuan yang dikemukakan oleh orang lain tetapi berupaya merintisjalan bagi menangani pelbagi masalah P&P.

Dalam K.ajian Tindakan, guru sebagai penyelidik mengkaji amalan bekerjanya sendiri serta kaitannya dengan keberkesanan pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya. Amalan bekerja iaitu amalan mengajar termasuklah cara guru berinteraksi dengan murid, latihan-latihan yang disediakan, gaya penyampaian, soalan-soalan yang digunakan dan sebagainya. Guru menjalankan kajian atas kesedaran bahawa terdapat masalah yang mengganggu proses pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya dan masalah itu perlu ditanganinya sendiri.

Apabila seseorang guru mengamalkan Kajian Tindakan beliau perlu melakukan pengubahsuaian amalan P&P secara berterusan sehingga berlaku peningkatan dalam pencapaian murid pada tahap yang jauh lebih baik berbanding dengan keadaan sebelum kajian dijalankan. Sekiranya pencapaian murid meningkat setelah melakukan aktiviti P&P yang telah dirancang untuk menangani masalah yang wujud, bolehlah dirumuskan bahawa amalan pengajaran guru berkesan. Keberkesanan pengajaran guru meningkatkan kewibawaannya sebagai pendidik dan dengan itu tahap profesionalisme guru itujuga turut meningkat.

Kajian Tindakan memperlihatkan pengembangan guru sebagai sesuatu yang mengarah dari bawah ke atas (bottom-up) dan bukan dari atas ke bawah (top-down). Model penjana pengetahuan (knowledge-generating model) mengandaikan bahawa kemajuan dalam latihan pendidikan perlulah berasaskan pada pandangan dan pengalaman guru sendiri. Model ini menekankan peranan guru sendiri sebagai model utama kajian tanpa menerima tekanan atau arahan dari pihak atasan. Dapatan dari kajian diterima sebagai sebahagian daripada percambahan idea dalam bidang yang dikaji.

Meningkatkan Keberkesanan Amalan Mengajar

Peningkatan keberkesanan amalan mengajar seseorang guru boleh dilihat melalui peningkatan prestasi pihak yang menerima perkhidmatan guru tersebut iaitu murid-murid. Melalui pemerhatian terhadap aktiviti-aktiviti P&P yang dijalankan di bilik darjah, guru mengumpul data secara terancang untuk mengesan kelemahan dan kekuatan aktiviti yang dilaksanakan. Data yang telah dianalisis memberi gambaran yang jelas kepada guru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan proses P&P. Berpandukan kepada analisis data guru mengubahsuai amalan mengajar yang lalu supaya menjadi lebih berkesan. Proses mengutip data dan mengubahsuai amalan berlaku berulangkali sehinggalah berlaku peningkatan dalam prestasi murid.

Tujuan Kajian

Pelaksanaan Kajian Tindakan di bilik darjah bertujuan khusus untuk meningkatkan keberkesanan amalan mengajar guru dan meningkatkan pencapaian murid. Secara logik, seorang murid dianggap berjaya menguasai kemahiran-kemahiran pembelajaran yang terdapat dalam sukatan pelajaran apabila berjaya mendapat markah tinggi dalam sebarang penilaian bagi mata pelajaran tersebut. Dalam konteks pencapaian akademik, murid tersebut juga dianggap cemerlang dalam mata pelajaran itu.

Sesuatu Kajian Tindakan yang bertujuan untuk mengatasi pelbagai masalah pembelajaran atau membantu murid menguasai pelbagai kemahiran pembelajaran yang ditetapkan untuk satu-satu mata pelajaran adalah lebih menepati matlamat untuk membantu murid mencapai tahap cemerlang dalam satu-satu mata pelajaran. Perhatikan contoh berikut:

• Membantu murid belajar dengan berkesan melalui pengajaran yang berkesan.

• Membantu murid merancang cara belajar di bilik darjah dengan berkesan melalui bimbingan guru yang berkesan.

Contoh di atas boleh dijadikan tujuan kajian tindakan untuk dilaksanakan oleh seorang guru dalam satu kelas, atau untuk semua guru dalam satu sekolah bagi satu atau semua mata pelajaran atau pelbagai mata pelajaran. Kajian itu boleh dilaksanakan dalam tempoh setahun atau untuk beberapa tahun.

Pelaksanaan Kajian Tindakan untuk satu atau beberapa tahun sesi persekolahan pastilah mengandungi beberapa pusingan atau kitaran mengikut masalah-masalah yang hendak ditangani. Tiap-tiap kitaran kajian mengandungi tujuan khusus berkaitan dengan satu-satu masalah atau kemahiran yang cuba ditangani. Perhatikan contoh-contoh berikut:

• Meningkatkan penguasaan kemahiran mendarab sifir 2 hingga 4.

• Meningkatkan kefahaman murid tentang rumah sa, puluh dan ratus dalam kemahiran asas menambah.

Selain daripada bertujuan untuk menangani masalah pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pencapaian rendah di kalangan murid, Kajian Tindakan juga boleh dijadikan strategi untuk memperbaiki lagi pencapaian murid yang berada pada tahap baik ke tahap cemerlang.

Langkah-Langkah Melaksanakan KajianTindakan

Dalam proses pembelajaran di bilik darjah, tiap-tiap kemahiran lazimnya dipelajari satu per satu. Proses yang sama berlaku dalam Kajian Tindakan. Tiap-tiap masalah pembelajaran di tangani satu per satu. Proses pelaksanaan Kajian Tindakan merangkumi empat langkah iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Langkah-langkah ini dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk gelungan. Gelungan seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah menggambarkan proses pelaksanaan tanpa penghujung.


RAJAH


Dalam satu gelungan atau kitaran kajian, pengkaji cuba menangani satu masalah tertentu seperti meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiranan dalam sesuatu mata pelajaran. Pelbagai aktiviti P&P dicuba untuk menangani masalah itu. Setelah masalah dapat ditangani kitaran kajian seterusnya dimulakan dengan memberi tumpuan kepada masalah lain pula.


Setelah dibuat perancangan rapi untuk mengatasi sesuatu masalah, adalah dijangkakan bahawa sesuatu masalah itu seharusnya dapat diatasi. Mungkin berlaku keadaan di mana penyelidik mendapati tiada perubahan berlaku atau sedikit sahaja kejayaan dicapai setelah kajian dilaksanakan. Sekiranya pengkaji tidak melakukan pemerhatian yang teliti dan tidak membuat catatan semasa kajian berlangsung, sukar baginya untuk mengesan dengan tepat kelemahan aktiviti yang dilaksanakan. Oleh itu amalan mencatat atau merekod segala perkembangan yang berlaku semasa aktiviti dilaksanakan adalah satu peraturan yang perlu dipatuhi dalam Kajian Tindakan.

Seseorang guru yang mengamalkan kajian tindakan sentiasa mencari masalah pembelajaran yang dihadapi oleh muridnya. Setelah masalah dikenalpasti usaha dilakukan untuk menangani masalah itu melalui langkah-langkah merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Proses kajian untuk menangani masalah-masalah pembelajaran yang telah dikenalpasti berlaku berterusan sehingga semua masalah diatasi.

Mengubah Amalan Mengajar

Dalam situasi pembelajaran di bilik darjah murid-murid menghadapi berbagai-bagai masalah. Perkara ini boleh dikesan melalui pencapaian murid yang berbeza-beza walaupun mereka diberi pengalaman pembelajaran yang sama. Apakah lagi yang boleh dilakukan oleh guru untuk membantu murid-murid golongan ini?

Langkah-langkah P&P melalui K-ajian Tindakan melibatkan guru mengutip data terperinci tentang berbagai faktor bilik darjah yang mempengaruhi proses pembelajaran. Hasil analisis data tersebut membantu guru memahami mengapa sesuatu aktiviti P&P yang dilaksanakan tidak mencapai matlamat. Dengan cara ini guru dapat mengesan langkah menjalankan aktiviti yang perlu diubahsuai. Apabila berlaku pengubahsuaian aktiviti, secara tidak langsung guru yang terlibat mengubah amalan mengajar iaitu amalan dalam bentuk menyediakan aktiviti P&P. Dalam K.ajian Tindakan pengubahsuaian terhadap aktiviti P&P perlu dan sentiasa dilakukan. Amalan mengubahsuai aktiviti diteruskan sehingga pencapaian murid meningkat ke tahap yang sebaik mungkin.

Proses pengubahsuaian sesuatu aktiviti berlaku setelah aktiviti itu dilaksanakan. Data tentang pelaksanaan aktiviti dianalisis dan hasil analisis itu dijadikan panduan atau landasan untuk memperbaiki aktiviti yang sama atau membina aktiviti baru.

Melalui proses "cuba-cuba" aktiviti diubahsuai mengikut keperluan murid dan dengan cara tersebut keberkesanan aktiviti P&P boleh dipertingkatkan. Usaha berterusan oleh guru untuk menilai keberkesanan amalan mengajar juga membolehkan guru tersebut mengesan kelemahan yang menimbulkan masalah pembelajaran seawal mungkin. Dengan cara ini langkah pembaikan dapat dibuat sebelum sesuatu masalah menjadi serius dan terlalu sukar untuk ditangani.

Kajian Menjelaskan Amalan Penyelidik

Guru yang menjalankan K-ajian Tindakan memainkan peranan sebagai pengkaji. Perkara yang dikaji ialah amalan guru itu sendiri berkaitan dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid yang diajar. Oleh itu guru adalah pihak yang dikaji dan beliau tidak mewakili mana-mana kelompok populasi. Justeru, adalah tidak wajar dapatan Kajian Tindakan digunakan untuk membuat generalisasi terhadap amalan guru lain. Begitu juga, cadangan untuk memperbaiki aktiviti atau langkah P&P berdasarkan dapatan sesuatu kajian adalah sesuai dan lebih tepat untuk memperbaiki amalan guru yang menjalankan Kajian Tindakan itu sendiri.

Perkongsian Maklumat

Perkongsian dapatan kajian adalah perkara penting yang disarankan dalam Kajian Tindakan. Melalui perkongsian itu guru lain boleh menggunakan dapatan kajian sebagai rujukan atau panduan bagi melaksanakan kajian mereka sendiri. Seseorang guru yang berhasrat untuk mencuba aktiviti-aktiviti P&P yang telah dilaksanakan dalam Kajian Tindakan guru lain perlulah mengutip data tentang amalannya dahulu. Berdasarkan analisis data yang dikutip itu aktiviti yang hendak dicuba diubahsuai mengikut keperluan murid-muridnya sendiri.

Memahami Proses Pembelajaran

Guru yang menjalankan Kajian Tindakan turut mengalami proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini guru cuba memahami proses pembelajaran murid-muridnya. Dengan memahami proses pembelajaran murid, guru boleh mengambil langkah untuk memperbaiki pengajarannya yang tidak berkesan. Kajian Tindakan yang memberi penekanan kepada langkah-langkah untuk membuktikan bahawa sesuatu pendekatan atau aktiviti pengajaran adalah lebih baik daripada yang lain atau untuk menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaan sesuatu alat bantu dalam pengajaran tidak menepati matlamat untuk memperbaiki amalan guru. Perhatikan contoh-contoh dibawah.

• Perbandingan Antara K.eberkesanan Teknik Mengajar A Dengan Teknik Mengajar B.

• Keberkesanan Penggunaan Internet Dalam Pengajaran.

Contoh di atas mebayangkan bahawa tumpuan kajian adalah untuk menguji keberkesanan teknik mengajar atau bahan P&P, manakala kajian tindakan pula cuba mengesan kekuatan atau kelemahan amalan guru.

Melalui Kajian Tindakan teknik mengajar A atau B serta penggunaan internet dalam pengajaran boleh dijadikan langkah atau aktiviti P&P untuk menangani sesuatu masalah yang dikaji.

Pendekatan Penyelidikan Dalam Pengajaran

Berbagai aktiviti atau program tambahan dilaksanakan di sekolah untuk mempertingkatkan prestasi murid. Seringkali aktiviti tersebut dilaksanakan di luar bilik darjah sama ada sebagai kelas tambahan atau program berbentuk kempen untuk menggalakkan lagi minat murid terhadap pelajaran. Seseorang guru yang menjalankan Kajian Tindakan tentang amalan mengajarnya bukanlah melaksanakan sesuatu projek khusus untuk tujuan penyelidikan semata-mata tetapi mengajar dengan menggunakan pendekatan penyelidikan. K.ajian dijalankan semasa guru mengajar di bilik darjah dengan cara menggabungjalinkan ciri-ciri penyelidikan dalam pengajaran seperti mengumpul data tentang pengajaran dan selepas itu menganalisis data tersebut. Dalam Kajian Tindakan langkah-langkah penyelidikan iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek perlu dipatuhi.

Mengutip Dan Menganalisis Data

Kajian Tindakan memberi ruang kepada guru untuk menerokai daya kreativiti dan inovasi. Oleh itu alat yang digunakan untuk mengutip data tidak perlu dihadkan kepada beberapa alat yang lazim digunakan dalam kajian tradisi seperti temubual atau soalselidik. Guru boleh membina alat sendiri untuk mengumpul data asalkan alat yang dibina itu praktikal dan sesuai digunakan mengikut keperluan kajian. Pengalaman mengajar yang ada pada guru khususnya yang berkaitan dengan aktiviti penilaian yang sering dilakukan oleh guru adalah aset penting yang boleh dimanfaatkan untuk membina alat.

Berasaskan data daripada pelbagai sumber, kebenaran dapatan Kajian Tindakan boleh diperkukuhkan. Melalui langkah pemerhatian terhadap pelaksanaan aktiviti-aktivit P&P data boleh dikumpul oleh tiga pihak iaitu penyelidik sendiri, rakan dan murid-murid yang diajar. Manakala di peringkat memahami masalah pula, guru boleh mendapatkan data daripada beberapa sumber sedia ada serta mengutip data daripada murid-murid sebagai data tambahan sekiranya perlu.

Data yang dikumpul perlulah dianalisis supaya memberi makna kepada keadaan yang sedang dikaji. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan untuk menganalisis data. Antara cara yang mudah ialah mengelompokkan data daripada beberapa sumber mengikut tajuk atau tema tertentu. Dengan cara membandingkan data-data itu perkaitan antara data-data dapat dilihat. Melalui cara ini keadaan yang dikaji dapat dilihat atau difahami dengan lebihjelas.

Usaha Berpasukan

Guru boleh melaksanakan K-ajian Tindakan bersendirian tetapi berdasarkan pengalaman beberapa orang guru di sekolah-sekolah di Australia didapati bahawa K.ajian Tindakan adalah lebih berkesan apabila dilaksanakan secara usaha sama atau berpasukan. Didapati juga bahawa usaha sama di kalangan guru adalah lebih berkesan apabila semua guru dalam pasukan penyelidik turut terlibat menjalankan K.ajian Tindakan di bilik darjah masing-masing.

Peranan berpasukan menjadikan K.ajian Tindakah lebih berkesan kerana idea dan pandangan yang berbagai boleh membantu memantapakan sesuatu keputusan. Selain daripada memberi pandangan tiap-tiap ahli boleh saling membantu dalam melaksanakan tindakan seperti membuat pemerhatian atau mengumpul data.

Usaha berpasukan juga sangat penting bagi pelaksana kajian tindakan yang menghadapi kebuntuan semasa melaksanakan kajian. Dengan adanya pasukan penyelidik guru boleh saling merujuk dan saling bertanya apabila menghadapi masalah.

Di sekolah kerja berpasukan boleh diwujudkan melalui panitia mata pelajaran. Kajian Tindakan boleh dijadikan agenda utama panitia untuk membina semangat kerja berpasukan serta meningkatkan profesionalisme guru.

Bagaimana usaha berpasukan dapat diwujudkan sedangkan para guru mempunyai senarai tugas yang tidak pernah berakhir? Sekiranya seseorang guru pelaksana Kajian Tindakan memerlukan bantuan daripada guru lain, adakah perlu bagi beliau mengadakan satu mesyuarat khusus? Perjumpaan yang formal hanya dapat diadakan selepas waktu sekolah. Sekiranya guru-guru terlibat tidak boleh meluangkan masa, sudah tentulah perbincangan tidak dapat dijalankan.

Bagi meneruskan kajian, langkah-langkah pelaksanaan perlu diubahsuai. Perbincangan boleh diadakan secara berperingkat. Mana-mana ahli yang mempunyai waktu senggang serentak bolehlah mengadakan perbincangan dahulu. Jika perlu guru yang memerlukan bantuan itu bolehlah merujuk kepada ahli-ahli lain kemudian iaitu apabila mereka mempunyai masa terluang khususnya pada waktu senggang.

Usaha berpasukan tidak semestinya berlaku di kalangan guru-guru dalam satu sekolah sahaja. Guru haruslah mengambil inisiatif untuk berkongsi pengalaman dengan guru-guru di sekolah lain khususnya sekolah yang berhampiran. Aktiviti berkongsi pengalaman di antara sekolah-sekolah memberi peluang kepada guru untuk memperbaiki lagi kemahiran menjalankan kajian melalui pertukaran idea dan pengalaman.

Keberkesanan Kajian Melalui Pelaksanaan Jangka Panjang

'Program For Enhancaing Effective Learning" (PEEL) iaitu program ^enyelidikan di sekolah melalui Kajian Tindakan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Victoria, Australia. Menurut guru-guru yang terlibat dalam program itu, Kajian Tindakan sebagai pendekatan pengajaran untuk mencapai matlamat pendidikan terbukti berkesan apabila dilaksanakan dalamjangka waktu yang panjang. Melalui pelaksanaan kajian berulang kali dalam jangka waktu yang panjang, guru berpeluang untuk mencuba berbagai-bagai idea. Melalui proses "cuba-cuba" kemahiran menjalankan kajian meningkat dan keberkesanan pengajaran juga turut meningkat. Oleh sebab itu kajian tindakan diamalkan sebagai pendekatan pengajaran seharian di bilik darjah dan amalan penyelidikan ini diteruskan tahun demi tahun.

Kesimpulan

Kajian Tindakan adalah satu langkah berterusan oleh guru untuk menilai dan mengesan keberkesanan amalan sendiri. Melalui langkah-langkah mengesan dan menilai itu data dikumpul untuk dijadikan panduan mengubahsuai amalan lalu supaya keberkesanan amalan mengajar seterusnya dapat dipertingkatkan.

Kajian Tindakan menyarankan supaya guru mengubah amalan mengajar. Perubahan amalan yang disarankan bukanlah perubahan secara mendadak, serta drastik atau mengubah amalan kepada sesuatu keadaan yang asing. Perubahan yang disarankan ialah dari segi mengubahsuai amalan secara berperingkat berasaskan data yang telah dikutip.

Guru bukan sahaja memainkan peranan sebagai penyelidik tetapi beliau juga adalah pihak yang dikaji. Sebagai penyelidik guru mengumpul dan menganalisis data, mencadangkan aktiviti P&P serta melaksanakan sendiri aktiviti tersebut.

Di sekolah murid menghadapi pelbagi masalah pembelajaran. Berasaskan pertimbangan itu, Kajian Tindakan yang bertujuan untuk menangani pelbagi masalah P&P lebih menepati matlamat untuk membimbing murid mencapai tahap cemerlang dalam pendidikan. Berasaskan pertimbangan itu juga amalan menyelidik menggunakan pendekatan Kajian Tindakan wajar dilakukan berterusan supaya sebarang masalah pembelajaran yang timbul dapat ditangani serta dikesan seawal mungkin iaitu sebelum ia menjadi terlalu rumit untuk ditangani.

Dalam usaha untuk memahami proses P&P pula, langkah-langkah kajian ditumpukan untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti P&P bukan untuk menentukan atau mengenalpasti sama ada sesuatu langkah lebih baik atau berkesan daripada yang lain. Pendekatan atau bahan P&P yang dianggap baik boleh digunakan untuk menangani sebarang masalah pembelajaran yang dikaji.Tujuan:

Tujuan Kajian Tindakan juga tidak memfokuskan kepada punca atau sebab sesuatu masalah, tetapi lebih menitikberatkan apa yang boleh diperbaiki atau dipertingkatkan bagi mengatasi masalah tersebut.

Konsep:

Kajian Tindakan adalah berbentuk atau berkonsepkan refleksi penyelesaian masalah, di mana terlibatnya proses-proses kajian seperti membuat perancangan, mengambil tindakan, membuat pemerhatian dan kemudian membuat refleksi. Proses-proses ini tidak berjalan sekali sahaja, tetapi berulang-ulang kali bagi mendapatkan penambahbaikkan atau penyelesaian kepada masalah yang dipilih.

Jenis-jenis Kajian Tindakan:

Kajian tindakan boleh dibahagikan kepada beberapa jenis (4 la):
1. Kajian guru secara individu ~ isu dalam satu kelas sahaja
2. Kajian secara kolaboratif ~ isu dalam beberapa kelas yang mempunyai masalah yang sama
3. Kajian dalam sekolah ~ isu luas melibatkan masalah mencakupi sekolah
4. Kajian dalam daerah ~ isu masalah mencakupi struktur organisasi sedaerah


Terdapat empat langkah-langkah asas yang perlu dipatuhi semasa melakukan kajian tindakan iaitu :-
 1. Merancang ( Planning )
 2. Bertindak ( Action )
 3. Memerhati ( Observing )
 4. Merefleksi ( Reflecting )

Kajian Tindakan secara individu

 • fokus sesuatu isu atau masalah di dalam kelas
 • guru akan mencari jalan penyelesaian bagi masalah tersebut
 • sesuatu masalah dapat dikenal pasti ketika pembelajaran di dalam kelas atau penglibatan pelajar
 • mungkin mendapat sokongan daripada penyelia atau pengetua
 • hasil kajian akan dibentangka dalam mesyuarat, konferen atau penulisan jurnal

Kajian Tindakan secara Kolaboratif
 • melibatkan sekurang-kurangnya 2 orang atau sekumpulan guru yang berminat dalam mengenalpasti sesuatu masalah di dalam kelas atau jabatan
 • masalah tersebut mungkin melibatkan satu kelas atau satu masalah melibatkan beberapa kelas
 • biasanya mendapat sokongan daripada individu luar seperti pihak universiti ataupun komuniti


Kajian Tindakan peringkat Sekolah
 • fokus kepada sesuatu masalah melibatkan semua aspek
 • contohnya: sebuah sekolah mendapati majlis sembahyang hajat bagi pelajar yang bakal menduduki peperiksaan kurang mendapat sambutan daripada ibu bapa setiap tahun. oleh itu, pihak sekolah akan kenalpasti masalah dan mencari jalan penyelesaian bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam majlis tersebut.

Kajian Tindakan peringkat Daerah
 • lebih kompleks dan menggunakan banyak sumber
 • kebaikannya adalah dapat memberikan hasil yang sangant memuaskan
 • isu atau masalah mungkin melibatkan sesuatu organisasi, masalah berdasarkan komuniti, atau sesuatu proses dalam membuat keputusan
 • masalah yang dipilih biasanya melibatkan beberapa sekolah di bawah pengurusan

Langkah-langkah ini dilakukan secara teratur dan mengikut urutan dalam bentuk gelungan.

Kajian Tindakan mengembangkan kemampuan guru sebagai peneroka pengetahuan yang profesional. Guru sebagai seorang profesional tidaklah semata-mata mengamalkan pengetahuan yang dikemukakan oleh orang lain tetapi berupaya merintis jalan bagi menangani pelbagai masalah P&P.


Dalam Kajian Tindakan, guru sebagai penyelidik mengkaji amalan bekerjanya sendiri serta kaitannya dengan keberkesanan pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya. Amalan bekerja iaitu amalan mengajar termasuklah cara guru berinteraksi dengan murid, latihan-latihan yang disediakan, gaya penyampaian, soalan-soalan yang digunakan dan sebagainya.

Guru menjalankan kajian atas kesedaran bahawa terdapat masalah yang mengganggu proses pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya dan masalah itu perlu ditanganinya sendiri.

Apabila seseorang guru mengamalkan Kajian Tindakan beliau perlu melakukan pengubahsuaian amalan P&P secara berterusan sehingga berlaku peningkatan dalam pencapaian murid pada tahap yang jauh lebih baik berbanding dengan keadaan sebelum kajian dijalankan. Sekiranya pencapaian murid meningkat setelah melakukan aktiviti P&P yang telah dirancang untuk menangani masalah yang wujud, bolehlah dirumuskan bahawa amalan pengajaran guru berkesan. Keberkesanan pengajaran guru meningkatkan kewibawaannya sebagai pendidik dan dengan itu tahap profesionalisme guru itu juga turut meningkat.